Hamburger 131a73a53ae1b22e838972728b94ac36af932207332305c5a917fe513f030800

Välkomna till oss!

Den lilla förskolan med det stora hjärtat.

Förskolan Hjärtat är en liten, familjär och pedagogisk förskola som ligger mitt i centrala Trekanten. Förskolan är omgiven av en fantastisk natur, inspirerande utemiljö och i direkt anslutning till skogen och flera lekplatser. Förskolan består av en avdelning med barn 1-5 år och här arbetar för närvarande fyra engagerade och utbildade pedagoger som sätter ert barns behov i centrum. All mat på förskolan lagas från grunden i vårt kök av vår köksansvariga, Annelie. Vi försöker så långt som möjligt att erbjuda närproducerade råvaror.

Hero painting 2e3561a6e94f9bd0d6c7dc1328deef8f4b7e5d6f4f4dab9a8e1497f1275f3bdf Mål: Barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar, och erfarenheter i många uttrycksformer. Barnens nyfikenhet, företagsamhet, och intressen skall uppmuntras. (Lpfö 98/10)

Vårt arbetssätt präglas av att barnen skall ha en lärorik, utvecklande, trygg och trivsam vistelse i förskolan. Vi vet att alla barn är kompetenta och utgår från att alla barn skall klara så mycket som möjligt på egen hand. Det gör vi genom att ägna tid till grundverksamheten som innebär alla dagliga återkommande rutiner, för att skapa självständighet och tilltro till sin egen förmåga. Vi skapar lärorika och lustfyllda situationer som är grundade i barnens intressen och vi vuxna finns till hands, stöttar och uppmuntrar barnen till nya kunskaper och erfarenheter. Målsättningen för verksamheten är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. Målet är också att barnen skall få vara den de är, känna samhörighet med varandra och med alla vuxna. Vi vill ha roligt tilsammans, så att vi får trygga och glada barn!

Hero cards f323e653192403e19be00cd42d9f17012cf39b94f384a88dc63e4c4c26f72b71 Mål: Varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. (Lpfö 98/10)

Pedagogisk verksamhet

Vi arbetar långsiktigt för att vår verksamhet ständigt skall utvecklas och hålla hög kvalitet. Det är ett arbete som bygger på delaktighet och medverkan från oss som arbetar här, och lyhördhet mot barn och föräldrar. En annan viktig del i vårt arbete är att arbeta för allas lika värde. Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget samt mål och riktlinjer för vår verksamhet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och utveckling. Pedagogisk dokumentation låter barnen få syn på sitt eget lärande. Det fungerar som ett arbetsmaterial för pedagogerna och ger familjerna möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan. Det är även en del i vårt kvalitetsarbete för att kunna utvärdera hur vi arbetar i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Personal

Nyheter