Pedagogisk verksamhet

Vi arbetar långsiktigt för att vår verksamhet ständigt skall utvecklas och hålla hög kvalitet. Det är ett arbete som bygger på delaktighet och medverkan från oss som arbetar här, och lyhördhet mot barn och föräldrar. En annan viktig del i vårt arbete är att arbeta för allas lika värde. Läroplanen formulerar värdegrunden och uppdraget samt mål och riktlinjer för vår verksamhet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser och utveckling. Pedagogisk dokumentation låter barnen få syn på sitt eget lärande. Det fungerar som ett arbetsmaterial för pedagogerna och ger familjerna möjlighet att bli delaktiga i de processer som sker på förskolan. Det är även en del i vårt kvalitetsarbete för att kunna utvärdera hur vi arbetar i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer (LpFö 2018)